تهران، ضلع شمال غربی چهارراه ولیعصر، پلاك 1478، طبقه ی دوم

دفاعیه بجا و قاطع استاد راه پیما رئیس بسیج خوشنویسان و مدرس انجمن خوشنویسان تهران ولیعصر