کریم اله نجفی فرزند سلیمان، محل تولد تهران، سال 1342